Nieuws

Verslag Algemene ledenvergadering HBV BRES

Op 21 juni ging om 19.30 de algemene ledenvergadering van start.

De opkomst viel tegen, er waren 17 leden, ondanks de geringe opkomst was het toch een levendige vergadering. De vergadering werd geopend door Corrie Saam. Als extra punt werd door de wijkagent een presentatie gehouden over leefbaarheid in de wijken, wat zeer interessant was. Er werden veel vragen gesteld. Verdere punt was het aftreden en herkiesbaar stellen van 3 bestuursleden, ze zijn alle 3 herkozen.

Nieuwkomer in het bestuur was Angelique Vonk maar zij was helaas niet aanwezig door corona. Ook Angelique werd door de voltallige vergadering gekozen als nieuw bestuurslid van HBV BRES en gaat als penningmeester de centjes beheren.

Jos Haasen deed het financieel verslag.

Tenslotte was de rondvraag, er werden veel vragen gesteld.

Om 22.15 sloot de vergadering.