Verslag Algemene ledenvergadering HBV BRES

Op 21 juni ging om19.30 de algemene ledenvergadering van start.

De opkomst viel tegen, er waren 17 leden, ondanks de geringe opkomst was het toch een levendige vergadering. De vergadering werd geopend door Corrie Saam. Als extra punt werd door de wijkagent een presentatie gehouden over leefbaarheid in de wijken., wat zeer interessant was. Er werden veel vragen gesteld. Verdere punt was het aftreden en herkiesbaar stellen van 3 bestuursleden, ze zijn alle 3 herkozen.

Als nieuwkomer in het bestuur was Angelique Vonk zij was helaas niet aanwezig door corona. Ook zij werd door de voltallige vergadering gekozen als nieuw bestuurslid van HBV BRES , en gaat als penningmeester de centjes beheren.

Jos Haasen deed het financieel verslag.

Tenslotte was de rondvraag. Er kwamen heel veel vragen

om 22.15 sloot de vergadering